חשוב מאוד לשמור על גמישות מחשבתית, לא לאבד את הראייה הביקורתית ואת יכולת השיפוט.

תוכנית עסקית לקרנות מימון

לאחר כתיבת התוכנית העסקית, ניתן להגיש בקשת הלוואה לאחת מקרנות המימון הפועלות בארץ:
תוכנית עסקית עבור הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה:
מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים. ההלוואות ניתנות בשני מסלולים:
  • הלוואות להון חוזר לעסקים אשר סובלים ממצוקה תזרימית.
  • הלוואות במסלול השקעות להקמת עסקים חדשים ולהרחבת עסקים קיימים.
ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים, לעסקים קטנים, אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם, אולם לנוכח הנסיבות יש מקום לסייע להם במימון לתקופה של חמש שנים.
  • סכום מכסימלי 500,000
  • תקופת ההלוואה –  עד חמש שנים. מתוכם חצי שנת גרייס ועוד 55 תשלומי החזר .
  • ריבית –  צמודת מדד, שקלית, וצמודת דולר – לפי תנאי שוק מהערבות ניתנת על ידי המדינה. הבנקים עשויים לדרוש מהלווים, ביטחונות עבור היתרה של 30%% מגובה בטחונות: ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים.
תכנית עסקית עבור הקרן לסיוע לעסקים בינוניים:
במסגרת "תוכנית האצה" להתמודדות עם האטה בכלכלת העולם, הקימה ממשלת ישראל קרן להעמדת הלוואות בערבות מדינה לעסקים בינוניים ישראליים בישראל אשר ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ושיש להם פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים לישראלים בישראל.
שימושי ההלוואה
למטרות של הרחבת העסק, פיתוחו או תפעולו השוטף ובכלל זה החזר של אשראי בהיקף שלא יעלה על 50% מהיקף ההלוואה הנערבת המבוקשת ובלבד שהאשראי הנפרע מקורו בבנק אחר.
התנאים המרכזיים הנדרשים מהלווה לקבלת הלוואה:
הגשת תוכנית עסקית, אשר תיבחן ע"י הגוף המתאם והבנק ותהווה את הבסיס על פיו תבחן בקשת האשראי. במסלול ההשקעות: השקעת הון עצמי של 20% מגובה ההלוואה שתאושר ע"י ועדת האשראי של הקרן. מחזור העסק השנתי, בשנה שקדמה להגשת הבקשה, גבוה מ-22 מיליון ₪ וקטן מ-100 מיליון ₪ .
תנאי ההלוואה
גובה ההלוואה לא
יעלה על שיעור של 8% ממחזור המכירות השנתי של המבקש בשנה שקדמה להגשת הבקשה.
תקופת ההלוואה, לא תעלה על חמש שנים, כולל תקופת גרייס של עד שנה.

מה אנחנו מציעים

Full GONOGO

תוכנית עסקית מלאה

תוכנית עסקית מלאה ומקיפה, הכוללת בין השאר: תוכנית פיננסית מלאה ל – 4 שנים, תמצית מנהלים, ONE PAGE SUMMARY

Premium GONOGO

תוכנית עסקית מורחבת

בתוכנית המורחבת אנחנו נותנים לך "חבילה שלמה" בדרך ליישום תוכנית עסקית משלך. החבילה כולל תמיכה בהיקף רחב גם בהיבטים "על יד" התוכנית העסקית.

Implement GONOGO

תוכנית עסקית יישומית

במסגרת הכנתה של תוכנית עסקית יישומית אנחנו למעשה מתחילים לעבוד יחד עם היזם, מהווים חלק מהצוות המתגבש, מעורבים בכל הנעשה בחברה