מורה נבוכים לקריאת דוחות כספיים בתוכנית עסקית

חשוב מאוד לשמור על גמישות מחשבתית, לא לאבד את הראייה הביקורתית ואת יכולת השיפוט.

מורה נבוכים לקריאת דוחות כספיים בתוכנית עסקית

מורה נבוכים לקריאת דוחות כספיים בתוכנית עסקית

פרק התחזית הכלכלית בתוכנית העסקית הינו מהפרקים החשובים ביותר הן עבור היזם/ החברה והן עבור בעלי מניות ו / או משקיעים פוטנציאלים, הפרק מכמת את הפעילות העסקית של המיזם/ החברה למונחים כספיים. ניוזלטר Gonogoמתמקד הפעם בשני דוחות: דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים, מה הם מייצגים, מהם הסעיפים העיקריים הכוללים בהם ואיך נעשה החיבור ביניהם לבין התוכנית העסקית

 

מהו דוח רווח והפסד?

דוח רווח והפסד מייצג את ההפרש בין הכנסות החברה להוצאותיה בפרק זמן מסוים (חודש, רבעון, שנה)

מבנה דוח רווח והפסד:

דוח רווח והפסד מכיל, לרוב, את הסעיפים להלן:

מכירות/הכנסות – מייצג את סך כל ההכנסות שרשמה החברה בתקופת הדיווח הנדונה. ההכנסות יכולות להתקבל ממכירת מוצרים ו/ או שירותים.

עלות המכר – סעיף זה מתייחס לעלות הישירה ששולמה בגין הפקת ההכנסות. בחברה מסחרית עלות המכר מורכבת מעלות רכישת מוצרים וכן הוצאות כמו אריזה, הובלה ומכס. בחברה תעשייתית כוללת עלות המכר עלות שימוש במכונות, שכר פועלים, שימוש בחומרי גלם והוצאות יצור אחרות לרבות פחת על הציוד.

בחברה המוכרת שירותים עלות המכר הינה שכר והטבות נלוות להן זכאים נותני השירות.

רווח גולמי – הרווח הגולמי מייצג את ההפרש בין ההכנסות לעלות המכר, הרווח הגולמי נמדד בד"כ באחוזים ושונה בין ענף לענף.

הוצאות הנהלה וכלליות – סעיף זה כולל בד"כ הוצאות שכר הנהלה ומטה וכן הטבות נלוות, שכ"ד, ארנונה, חשמל, תקשורת, אחזקה ופחת על ציוד משרדי וכו'.

הוצאות מכירה ושיווק – הוצאות הכוללות, בין היתר, שכר לאנשי המכירות והשיווק בחברה, עמלות לאנשי המכירות או למפיצים שונים, חומר פרסומי וכן את הוצאותיה של החברה על ערוצי השיווק והפרסום השונים הכוללים פרסום באינטרנט או במדיה מסורתית והשתתפות או הפקת כנסים. יש לציין כי ישנן חברות אשר אינן מבצעות הפרדה וכוללות סעיף זה כחלק מהוצאות הנהלה וכלליות.

רווח/ הפסד תפעולי – סיכום ביניים נוסף המחשב את יתרות החברה לאחר הפחתת הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות שיווק ומכירה מהרווח הגולמי.

הוצאות מימון – סעיף זה כולל תשלומי ריבית על הלוואות או משיכות יתר ועמלות בנקים.

הוצאות/ הכנסות אחרות – רווח או הפסד ממכירת רכוש קבוע המוחזק על ידי החברה או השקעות אחרות.

רווח / הפסד לפני מס – רווח תפעולי פחות הוצאות מימון.

מיסים – במידה והחברה רשמה רווחים (ואין לה הפסדים נצברים) יהיה עליה לשלם מס בהתאם לשיעור מס החברות המקובלים במדינה בה היא רשומה. מס החברות בישראל עומד בשנת 2009 על 26% בשנת 2010 צפויה ירידה בגובה אחוז אחד ל – 25%.

רווח/ הפסד נקי – רווח/ הפסד לאחר תשלומי המיסים.

דוח תזרים מזומנים

מהו דוח תזרים מזומנים?

דוח תזרים מזומנים ממשיך במובן מסוים את דוח רווח והפסד ואולם בשונה ממנו דוח תזרים מזומנים מתמקד בתנועת מזומנים או שווה ערך למזומנים בלבד ועל כן דוח זה משקף באופן נכון יותר את מצב הנזילות של החברה.

מבנה דוח תזרים מזומנים

דוח תזרים המזומנים כולל 3 חלקים:

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת – סעיף זה "ניזון" מהנתונים הרשומים בדוח רווח והפסד תוך נטרול סעיפים לא תזרימים (פחת) והתייחסות למועד התשלומים והתקבולים (הון חוזר)

תזרים מזומנים מפעילות השקעה – מפרט את ההשקעות שנעשו בחברה לאורך התקופה.

תזרים מזומנים מפעילות מימון – מייצג הלוואות שנלקחו למימון הפעילות והחזר תשלומי הקרן עליהן (הריבית מחושבת במסגרת סעיף הוצאות מימון בדוח רווח והפסד)

תזרים המזומנים הנקי משקף את שלושת חלקי התזרים והוא זה שנותן אינדיקציה לגבי רמת הנזילות של החברה בשוטף.

דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים בתוכנית העסקית

דוח רווח והפסד ודוח תזרים מזומנים מהווים, כאמור, את החלק האחרון והמשמעותי בתוכנית העסקית. גיבוש חלק זה מתבסס על הפרמטרים העיקריים שנסקרו בפרקים הקודמים באופן מילולי וכללו את תיאור המיזם/ החברה, סקירת שוק וגיבוש אסטרטגיה עסקית. עם זאת, אופן הצגת הדוחות בתוכנית עסקית שונה מדוח כספי מבוקר הנערך על ידי רואה חשבון. השוני נובע, בין היתר, באופן הצגת הפרמטרים הבאים:

  • חישוב הכנסות החברה – לצורך חישוב הכנסות המיזם/החברה נבנה מודל כלכלי מפורט המסביר שלב אחר שלב את אופן החישוב, מהן הנחות היסוד בהן נעשה שימוש ומה הבסיס לשימוש בהן. בנוסף, במידה ולמיזם/לחברה מספר מקורות הכנסה, אלו מחולקים למרכזי רווח. החלוקה מתבצעת במטרה לסייע לחברה/ליזם להבין מהו מקור ההכנסה הרווחי ביותר וממה הוא מושפע.
  • בחינת הוצאות חזויות מול חלופות אפשריות – תוכנית עסקית טובה, מטרתה, לסייע למזמינה למקסם את רווחיהם. אי לכך במסגרת העבודה על התוכנית נבחנות העלויות הקיימות מול חלופות שונות.
  • בחינת פרמטרים שאינם מקבלים ביטוי בדוחות הנערכים על ידי רו"ח – בין פרמטרים אלה ניתן למנות: נקודת איזון (נקודת הזמן בה הכנסות החברה משתוות להוצאותיה) וכן סכום השקעה נדרש ויכולת ההחזר על ההשקעה (הדבר נעשה על ידי היוון תזרים המזומנים של החברה).
  • גיבוש תקציב עבודה – רמת הפירוט בתוכנית העסקית הופכת את התחזית לתקציב עבודה שבעזרתו יכולים היזמים / הנהלת החברה לעקוב אחר ביצועיהם בפועל לאחר הגשת התוכנית.

 

קראו עוד על:

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *