תחזית פיננסית – הדוחות הכספיים בתכנית העסקית

על מנת שייראה אטרקטיבי בעיני המשקיעים, דוח הרווח וההפסד צריך לשקף תחזית עסקית הגיונית, העולה בקנה אחד עם המקובל בענף

תחזית פיננסית בתכנית העסקית

אחת מהמטרות העיקריות  שלשמן נכתבת תוכנית עסקית היא בדיקת כדאיות של פרויקט או מיזם עסקי.
בדיקת כדאיות זו נעשית בפרק זה של התוכנית העסקית, באמצעות ניתוחים פיננסיים, המציגים, הן בפני היזמים עצמם, והן בפני המשקיעים הפוטנציאליים, מהו פוטנציאל המיזם, ומהי התשואה הצפויה.
 זוהי, למעשה, "השורה התחתונה" של התוכנית העסקית כולה אשר קובעת GO או NO GO.
התחזית הפיננסית תובא באמצעות 3 דוחות כספים עיקריים: דוח רווח והפסד, מאזן ודוח תזרים מזומנים.
במקרה של חברה קיימת, יוצגו הדוחות בצמוד לנתונים מתקופות מקבילות קודמות, לצורך השוואה וניתוח מגמות. במקרה של חברה חדשה, הדוחות ישקפו תחזיות עתידיות ולכן הם נקראים גם דוחות פרו פורמה.
דוח רווח והפסד
מציג את תוצאות ביצועי החברה מבחינה כספית בתקופה מסוימת, הוא מפרט את ההכנסות ואת ההוצאות אשר שימשו ליצירת אותן הכנסות. תועלתו כפולה: מצד אחד, יש ביכולתו להראות את התוצאה הסופית- רווח או הפסד כתוצאה מפעילות החברה על פני תקופה מסוימת. בנוסף, הוא מציג באופן ברור את רכיבי ההוצאות בעסק, ואת הקשרים ביניהם. ניתן לראות, למשל, איזה אחוז מסך כל העלויות מהווה עלויות שכר.
השורה הראשונה בדוח תציג את סך כל הכנסות החברה ממכירות. עבור עסק או מיזם חדש, תחזית המכירות תהווה את הבסיס לכל תחזיות הפיננסיות בתוכנית העסקית ולכן ראוי שזו תישען על מחקר שוק מקצועי.
לאחר מכן, יפורטו סעיפי ההוצאה השונים (כל אחד מהם יובא גם בדוח נפרד ומפורט):
תחזית הוצאות בגין עלויות ייצור (עלות המכר)
תחזית הוצאות בגין פעילות שיווק ומכירות
תחזית הוצאות הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות מימון החברה- אשראים והון חוזר.
על מנת שייראה אטרקטיבי בעיני המשקיעים, דוח הרווח וההפסד צריך לשקף תחזית עסקית הגיונית, העולה בקנה אחד עם המקובל בענף ושהרווח בו יהווה משמעותי כזה שיכול לייצר גם תזרים מזומנים נקי וכיסוי ההשקעה.  באם צפויות הוצאות חריגות מהמקובל בענף, יש לציין זאת בתוכנית העסקית, בתוספת הסבר  מנומק היטב.
דוח מאזן
הדוח מציג דיווח על נכסים, התחייבויות והון עצמי של החברה, ומייצג את המצב הכספי של החברה במועד נתון (בד"כ סוף השנה), הדוח למעשה מצלם את מצב החברה בנקודת זמן מסוימת
המאזן בנוי מ-2 עמודות, המובאות זו כנגד זו: עמודת נכסים כנגד עמודת התחייבויות והון עצמי. ההפרש בין הנכסים להתחייבויות משקף את ההון העצמי.
בסעיף הנכסים, נבדיל בין נכסים נזילים (כאלה שניתן לממש בזמן קצר יחסית) לנזילים פחות, ונציג את שווים החשבונאי.
דוח המאזן, כשמו כן הוא- חייב להיות מאוזן משני צידיו-
סך כל הנכסים= סך כל ההתחייבות+ הון עצמי.
בתוכניות עסקיות של מיזמים חדשים לא תמיד נהוג להציג מאזן.
חישוב תזרים מזומנים
הדוח החשוב ביותר בתוכנית העסקית. הדוח מפרט את התנועות הכספיות שנעשו במהלך התקופה בגין פעילות שוטפת, פעילות השקעה ופעילות מימון.
דוח תזרים מזומנים מסייע בהערכת נזילות החברה והיכולת שלה לייצר מזומן ולפרוע את חובותיה במקרה הצורך.
דוח תזרים המזומנים מהווה בסיס לחישוב ה – NPV.
ערך נוכחי נקי NPV- Net Present Value
חישוב התקבולים העתידיים מהפרויקט, לעומת שווי ההשקעה בהווה.
בתהליך זה מתבצע תהליך היוון של תזרים המזומנים העתידי של החברה ובחינתו בערך נוכחי.
תהליך היוון פירושו, תרגום הערך כספי עתידי למונחי התקופה הנוכחית, או במילים פשוטות יותר: כמה שווה היום הכסף שאמור להתקבל בעתיד?
בתהליך חישוב ה-NPV, מפחיתים את הערך הנוכחי של ההשקעות המתבצעות לאורך תקופה מסך הערך הנוכחי של התקבולים העתידיים.
במסגרת החישוב, יש לשקלל את ההון החזוי שישמש את החברה מהמקורות שונים (הון עצמי+ התחייבויות), וכן את גורם הסיכון שבהשקעה.
חישוב הNPV הוא אחד החישובים החשבוים ביותר בתוכנית העסקית. ראשית, לצורך ביצוע ההיוון, יש לקבוע מראש את שיעור ההיוון- גורם שיש בו כדי להשפיע בצורה דרמטית על אטרקטיביות המיזם. בנוסף, גורם הסיכון ואי הודאות הוא גורם קשה מאד לכימות במונחים כספיים. בשל כך, ההמלצה היא, להיעזר בגורמים מקצועיים ובמומחים לביצוע החישובים וקביעת המדדים.
0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *