השלבים השונים בהתקשרות בהסכם עם משקיע – חלק ב

חשוב מאוד לשמור על גמישות מחשבתית, לא לאבד את הראייה הביקורתית ואת יכולת השיפוט.

השלבים השונים בהתקשרות בהסכם עם משקיע – חלק ב

חלק ב': הסכם השקעה

מאת עו"ד סטיבן קנטור, ממשרד נוה, קנטור, אבן-הר

חברת GONOGO שמחה לארח גם החודש את עו"ד סטיבן קנטור שיבהיר במאמרו את השלבים השונים בהתקשרות בהסכם השקעה לאחר תוכנית עסקית, תוך דגש על מונחים ותנאים מסחריים מקובלים.

הסכם השקעה

לאחר שהצדדים חתמו על הסכם עקרונות, עוברים הצדדים להכנת ההסכם המפורט.

מבנה הסכם מפורט כולל בדרך כלל ששה פרקים עיקריים: ההתקשרות, סגירת העסקה, תנאים לסגירת העסקה, הצהרות היזמים והחברה, הצהרות המשקיע, התחייבויות, וכללי.

להלן פירוט הנושאים החשובים בכל אחד מהפרקים של הסכם השקעה:

  1. ההתקשרות

בחלק זה מפורט סכום ההשקעה, שווי כל מניה, מספר המניות אשר יוקצו למשקיע, אחוז המניות אשר יקבל המשקיע לאחר תשלום מלא סכום ההשקעה.

דגשים:  במקרים בהם החברה מתחייבת להנפיק למשקיע אחוז מסוים מכמות המניות של החברה, הרי שקיים הבדל מהותי באם ההשקעה נעשית על בסיס דילול והמרה מלאים או לא. שכן, במקרה ולא, אזי אופציות לעובדים או לצדדים שלישיים ו/או הלוואות המירות למניות אינם באות במניין האחוזים הניתנים למשקיע ובמקרה כאמור, ידולל המשקיע מייד עם מימוש האופציות ו/או המרת הלוואה למניות וזאת מבלי שיכנס כסף נוסף לחברה. על כן משקיע תמיד יתעקש כי ייכתב שאחוז המניות בחברה אשר ינפק לו יהיה על בסיס דילול והמרה מלאים.

  1. סגירת העסקה

בכל הסכם השקעה קיימים תנאים לסגירת העסקה. תנאים אלו כוללים: (א) מצד החברה – התחייבות כי עד למועד הסגירה תמציא החברה למשקיע החלטות של בעלי המניות ודירקטוריון של החברה אשר מאשרים את ההסכם ואת ההקצאה, הנפקת תעודות מניות בגין המניות המוקצות למשקיע, הודעות חתומות על ידי החברה לרשם החברות בגין הקצאת המניות וכן, (ב) מצד המשקיע – עד למועד הקובע להעביר לחברה את מלא סכום ההשקעה.

דגשים:  במקרה בו המשקיע משקיע את הכספים בתשלומים כנגד עמידה של החברה באבני דרך מוסכמים, הרי שעדיף שהחברה תנפיק למשקיע בכל פעם את מספר המניות המגיע לו ותימנע מלהנפיק לו את כל המניות במועד הסגירה. במקרה והמשקיע עומד על כך שכל המניות יוקצו במועד הסגירה, אזי יש להנפיק את המניות על שם נאמן אשר יעביר את החלק הרלוונטי למשקיע בכל פעם שישקיע את הסכום הנדרש על פי אותו אבן דרך.

  1. תנאים לסגירת העסקה

בכל הסכם השקעה קיימת התחייבות של החברה ושל המשקיע כי כל ההצהרות המפורטות בהסכם ההשקעה יהיו נכונות ותקפות גם במועד הסגירה כאילו ניתנו במועד הסגירה וכן כי עד למועד זה ביצע כל אחד את כל התחייבויותיו על פי ההסכם, כולל קבלת כל האישורים הנדרשים מאותו צד.

  1. הצהרות היזמים והחברה

בפרק זה החברה והיזם נותנים הצהרות והתחייבויות לגבי החברה. הצהרות אלו מתייחסות להון המניות של החברה, שמות בעלי המניות בחברה, אחוז אחזקות בחברה וטבלת הון, שמות הדירקטורים, רשימת כל הזכויות בקניין רוחני (פטנטים, פיתוחים וטכנולוגיה), רשימת כל ההסכמים שהחברה צד להם, אישור על חוסר תביעות כלפי החברה ו/או שהחברה צד להם, הסכמים עם בעלי עניין ורשימת כל הסכמי העבודה בין החברה לבין עובדיה.

דגשים:    פרק זה הינו אחד החשובים בהסכם השקעה שכן במידה ויתברר שאחד ההצהרות אינו נכון ו/או אינו מלא, הרי שהפרת הצהרה כאמור תקנה למשקיע זכות לתבוע את החברה ולבטל את הסכם ההשקעה. על כן, יש לצרף את כל המסמכים אשר נדרשים לשם גילוי נאות על פעילות החברה וכן יש לעדכן את המשקיע על כל עניין מהותי הקשור לחברה.

דגשים:    מבחינת היזמים, עדיף תמיד שכל ההצהרות יינתנו על ידי החברה בלבד, כך שבמקרה ולמשקיע תהיה זכות לתבוע את החברה, לא יכול המשקיע לפנות ליזמים/בעלי המניות על מנת לקבל את הפיצוי המגיע לו. לעומת זאת, רוב המשקיעים אינם מוכנים להשקיע בחברה ללא התחייבות נוספת של היזמים לגבי הצהרות והתחייבויות החברה.

  1. הצהרות המשקיע

בפרק זה המשקיע נותן הצהרות והתחייבויות לגבי עצמו. הצהרות אלו כוללות התייחסות לאישורים אשר ניתנו על ידי המשקיע להתקשר בהסכם זה, כי ההסכם אינו מפר הסכמים אחרים אשר המשקיע צד להם, כי המשקיע קיבל את כל המידע אשר ביקש לקבל, במסגרת תוכנית עסקית או בכלל, ניתנה לו ההזדמנות לדבר עם אנשי ההנהלה של החברה ולקבל פרטים נוספים על החברה, כי ערך את כל הבדיקות הנדרשות על ידו, כי הינו משקיע מנוסה, כי ידוע לו כי השקעה בסוג כזה של חברה הינה מסוכנת וכי קיים סיכוי שיאבד את כל כספו ועל כן, המשקיע, למעט הסתמכותו על הצהרות החברה, מוותר על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.

  1. התחייבויות

פרק זה כולל את התנאים המסחריים אשר הוסכמו בהסכם העקרונות, לגבי זכויות מיוחדות (אם בכלל) אשר ניתנות למשקיע ו/או הגבלות החלות על בעלי מניות בחברה.

דגשים: חשוב להקפיד על אחידות בין הנוסח בהסכם עקרונות והנוסח המפורט בהסכם ההשקעה.

  1. כללי

פרק זה כולל סעיפים כללים כגון: החוק החל, סמכות השיפוט, אי המחאת זכויות, הסכם מחייב, כתובות הצדדים ואופן מסירת מסמכים

דגשים: במקרה של משקיעים זרים, עדיף לקבוע את החוק אשר יחול על ההסכם על פי חוקי ישראל וכן יש לקבוע את בית המשפט אשר מוסמך לדון בעניינים הקשורים בהסכם זה. במקרה והמשקיע מתעקש כי החוק אשר יחול ומקום השיפוט לא יהיו בישראל, אזי מומלץ לקבוע חוק ואיזור שיפוט ניטרלים כגון אנגליה.

 

קרא עוד על:

 

 

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *