השלבים השונים בהתקשרות עם משקיע – חלק א

חשוב מאוד לשמור על גמישות מחשבתית, לא לאבד את הראייה הביקורתית ואת יכולת השיפוט.

השלבים השונים בהתקשרות עם משקיע – חלק א

הסכם עקרונות (Term Sheet)

 

מאת עו"ד סטיבן קנטור, ממשרד נוה, קנטור, אבן-הר

 

חברת GONOGO שמחה לארח בניוזלטר החודש את עו"ד סטיבן קנטור שיבהיר במאמרו את השלבים השונים בהתקשרות בהסכם עקרונות, תוך דגש על מונחים ותנאים מסחריים מקובלים.

 

הקדמה

מפגישותיי הרבות עם יזמים אשר זה עתה הקימו או מעוניינים להקים חברת סטארט-אפ עולה כי קיימים גופים רבים העוזרים ומסייעים לאותם יזמים להכין תוכנית עסקית, להבין את ההבדלים בין סוגי משקיעים שונים, לדעת לבחור את המשקיעים הנכונים לאותה חברה, להציג את הטכנולוגיה והפוטנציאל של החברה בפני משקיעים פוטנציאלים, לגרום לעניין אצל משקיעים פוטנציאלים ולהגיע למצב של רצון של משקיע להשקיע בחברת הסטארט-אפ.

מפגישותיי הרבות עם יזמים העומדים בפני השקעה עולה כי מרביתם (א) אינם מבינים או מכירים את המושגים השגורים והמקובלים בהסכמי השקעה בחברות ההי-טק, (ב) אינם מבינים את ההבחנה בין סוגי מניות המבוקשים על ידי משקיעים, (ג) אינם מודעים להגנות אשר ניתן לקבל במקרים של דרישות שונות של משקיעים, (ד) אינם מבינים את מהות ההתחייבויות אשר הם לוקחים על עצמם וכן (ה) אינם בקיאים בשפה האנגלית באופן שיאפשר להם להבין את הדקויות הניסוחיות בהסכמי השקעה.

מאמר זה נכתב על מנת להסביר ולהבהיר לאותם יזמים את השלבים השונים בהתקשרות בהסכם השקעה, תוך דגש על מונחים ותנאים מסחריים מקובלים.

ולאחר הבעת רצון על ידי משקיע להשקיע בחברת סטארט – אפ, מקובל לפני חתימה על הסכם השקעה מפורט להתקשר בהסכם עקרונות (Term Sheet) אשר מסדיר כבר בשלב הראשון את ההסכמות המשפטיות והמסחריות בין הצדדים. לאחר שהצדדים חתמו על הסכם העקרונות, מכינים עורכי הדין של שני הצדדים את הסכם ההשקעה המפורט ועד להכנתו ניתנת למשקיע אפשרות לבחון את החברה לעומק אשר תאפשר לו לקבל החלטה סופית באם להשקיע בחברה או לא.

במאמר זה אבחן תחילה את הנושאים המהותיים המפורטים בהסכם עקרונות .

 

הסכם עקרונות (Term Sheet)

הסכם עקרונות נכתב באופן של הגדרות ופרושים הניתנים להם. הגדרות אילו מהוות את עקרונות העסקה אשר לאחריה ייחתם הסכם מפורט אשר יכלול את כל ההסכמות האמורות.

 

להלן הנושאים, על פי סדרן המקובל, המפורטים בהסכם עקרונות:

 

החברה ((The Company                               שם החברה, מקום התאגדותה, כתובתה.

המייסדים (The Founders)                             שמות המייסדים אשר הינם או יהיו בעלי המניות היחידים בחברה ואשר יקימו או הקימו את החברה.

המשקיע ((The Investor                                 שמו, מקום התאגדותו (באם החברה הינה תאגיד) וכתובתה של החברה.

תוכנית עסקית (Business Plan)                      הפנייה לתוכנית עסקית אשר הוצגה למשקיעים ואשר על בסיסה החליט המשקיע להשקיע בחברה ואשר מצורפת כנספח להסכם העקרונות.

סכום ההשקעה (Investment Amount)              סה"כ סכום ההשקעה אשר יושקע בחברה על ידי המשקיע.

מועד התשלום (Time of Payment)                  תשלום חד פעמי במועד הקובע (מועד השלמת הסכם ההשקעה המפורט) או לוח תשלומים בהתאם לאבני דרך מפורטים.

שווי חברה (Company Valuation)                    שווי החברה לפני השקעת המשקיע.

מספר המניות (Amount of Shares)                 מספר המניות אשר יוקצו למשקיע בתמורה לתשלום מלא סכום ההשקעה.

בטחונות (Security Offered)                          סוג המניות אשר יונפקו למשקיע בתמורה להשקעתו בחברה (מניות רגילות או מניות בכורה)

שימוש בהשקעה (Use of Proceeds)               אופן שימוש החברה בסכום ההשקעה על פי התוכנית העסקית המצורפת.

קניין רוחני (Intellectual Property)                    פירוט הקניין הרוחני אשר החברה בעליו או שהחברה זכאית לו (כולל: ידע, פיתוחים, טכנולוגיה ופטנטים) וכן התחייבות של היזמים והחברה כי עד למועד חתימת הסכם ההשקעה המפורט, יועברו כל הזכויות בקניין הרוחני לבעלות החברה.

     אחריות ושיפוי בגין קניין רוחני                            התחייבות של החברה והיזמים לשפות את המשקיע  במידה  ויתברר כי החברה

(Liability of Intellectual Property)                  אינה בעלת הזכויות בקניין הרוחני או במקרה ויתברר כי הקניין הרוחני מפר זכויות של צד שלישי.

זכות מיצרנות (Pre-Emptive rights)                  מתן זכות לכל או חלק מבעלי המניות להשתתף בכל הקצאת מניות נוספת בחברה על מנת לאפשר לאותם בעלי מניות לשמור על אחוז אחזקותיהם בחברה.

אי דילול (Anti Dilution Protection)                  מנגנון המגן על המשקיע והקובע כי החברה תשפה את המשקיע על ידי הנפקת מניות נוספות למשקיע במקרה והחברה תנפיק תוך תקופה מסוימת מניות נוספות של החברה בשווי מניה נמוך משווי המניה שנקבע במועד חתימת הסכם ההשקעה.

זכות סירוב ראשונה (Right of First Refusal)      זכות סירוב לכל בעלי המניות של החברה לרכוש את מניותיו של כל אחד מבעלי המניות במקרה של כוונה למכרם לצד שלישי.

הגבלת מכירה ((No Sale                                הגבלה על בעלי מניות מהותיים (בדרך כלל היזם) למכור את מניותיו לצד שלישי.

זכות הצטרפות ((Tag Along                            זכות לבעלי מניות מסוימים בחברה להצטרף למכירת מניותיהם של אנשי מפתח בחברה, לפי אחוז אחזקותיהם בחברה.

מכירה כפויה (Bring Along)                            זכות לרוב מסוים (בדרך כלל 80% מבעלי המניות) לחייב את שאר בעלי המניות להצטרף למכירת כל מניות החברה לצד שלישי.

מניות לעובדים (ESOP)                                  שמירת כמות מסוימת של מניות/אחוזים בחברה לאופציות לעובדים.

דירקטוריון (Board of Directors)                      מינוי על פי החלטת רוב או מינוי על פי אחוז אחזקות בחברה או מתן זכות אישית לכל אחד מבעלי המניות למנות דירקטור מטעמם.

זכויות וטו (Restrictive Provisions)                 הוראה הקובעת כי יש צורך בהסכמת המשקיע או באישור של אחוז מסוים של בעלי המניות על מנת לקבל החלטות מהותיות בחברה (כגון, שינוי תקנון, שינוי מטרות החברה, מיזוג או מכירת כל או רוב נכסי החברה, אישור תקציב, חלוקת דיבידנדים, זכויות חתימה, אישור דוחות והסכמים עם בעלי עניין).

זכויות בפירוק (Liquidation Preference)             במקרה של פירוק החברה, תינתן לבעל מניות הבכורה (המשקיע) זכות לקבל, מתוך יתרת הכספים של החברה, את סכום השקעתו בחברה (לעיתים בתוספת ריבית והצמדה)  ולאחר מכן להתחלק ביחד עם שאר בעלי המניות ביתרת הכספים הנותרים בחברה, כל אחד לפי אחוז אחזקותיו בחברה.

זכות לדיבידנדים (Dividend Preference)            במקרה של חלוקת דיבידנדים לבעלי המניות של החברה, אזי קודם יחולקו דיבידנדים למשקיע בסכום השווה להשקעתו בצירוף ריבית והצמדה ולאחר מכן יוחלקו יתרת הדיבידנדים בין כל בעלי המניות (כולל המשקיע)

זכות למידע (Information Rights)                     מתן זכות לבעלי מניות המחזיקים באחוז אחזקות מינימום לקבל מידע בקשר לחברה, מידע אשר החברה אינה חייבת למוסרו על פי חוק.

הסכמי עמלה (Finder Fees)                           פירוט גורמים וסכומים אשר החברה תידרש לשלם להם עמלה בגין קישור בין המשקיע לבין החברה.   

הסכמי העסקה                                             במקרה ולא קיימים הסכמי העסקה, אזי חיוב חלק מבעלי המניות אשר הינם

(Employment Agreements)                          בתפקידים בכירים בחברה לחתום על הסכם העסקה עם החברה.

הוצאות ((Expenses                                      קביעת סכום מרבי אשר ישולם לעורכי הדין של המשקיע בגין יצוג המשקיע בעסקה.

הגבלה על פנייה לצד שלישי (No Shop)              הגבלה על החברה מלפנות או להתקשר עם צד שלישי בקשר להשקעה בחברה עד לחלוף תקופה מוסכמת.

סודיות (Confidentiality)                                 התחייבות הצדדים לשמור בסודיות את המו"מ המתנהל ו/או את קיום ההתקשרות עד לחתימה על הסכם מחייב או בכפוף לאישור שני הצדדים.

תנאי סגירה (Closing Conditions)                   בדרך כלל מקובל כי ההסכם מחייב את החברה ואינו מחייב את המשקיע אלא לאחר שסיים את בדיקת הנאותות בקשר לחברה וחתם על הסכם מפורט.

תאריך סגירה (Anticipated Closing)                קביעת מועד להשלמת העסקה, דהיינו, חתימה, העברת כספים, הקצאת מניות ועמידה בהתחייבויות הצדדים.

 

ישנם מספר נושאים אשר יש צורך להדגיש בעניין הסכם עקרונות:

ההטבות והתנאים המפורטים לעיל הינם מקובלים בדרך כלל במקרים של השקעה על ידי קרן הון סיכון. במקרים של משקיעים אחרים, החברה לא תידרש לכל התנאים וההטבות המפורטות לעיל.

התנאים המסחריים של כל אחד מהמונחים המפורטים לעיל הינו סטנדרטי וקיימות ורסיות שונות לכל אחד מהם.

לכל אחד מהתנאים המסחריים המפורטים לעיל קיימות הגנות לחברה ו/או ליזם.

על כן, מומלץ בשלב המו"מ להיוועץ עם עורכי דין אשר התמחותם הינם בהי-טק, שולטים בשפה האנגלית ומכירים את כל ההגנות הקיימות ליזמים ו/או לחברות בהסכמים מסוג זה.

קרא עוד על:

0 תגובות

השאירו תגובה

רוצה להצטרף לדיון?
תרגישו חופשי לתרום!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *